Hlavní menuVyhledáváníPřihlášení

Nákupní řád

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající (Jiří Podrazil, Korunní 129/1740, Praha 3, 130 00, IČO: 14963248, DIČ: CZ6204210320) se zavazuje, že:

  1. vyřídí závaznou objednávku a odešle objednané fotografie na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, případně uloží na FTP server (většinu objednávek vyřizujeme ještě týž den, nejpozději den následující) a odešle daňový doklad, který zároveň kupujícímu slouží jako záruční list.
  2. v případě požadavku kupujícího budou fotografie expedovány na CD nebo DVD nosiči
  3. fotografie budou dodány v digitalizované profesionální tiskové kvalitě (formát TIFF nebo JPG)

Prodávající má právo:

  1. k ceně zboží připočítat náklady na poštovné, balné a dobírkovné
  2. odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje, že při objednávce uvede úplné a pravdivé údaje a zároveň souhlasí s tím, že dokončením objednávky bude tato objednávka považována za závaznou a bude prodávajícím zpracována a následně expedována. Stálý zákazník platící převodem se zavazuje zvolené a následně stažené fotografie zaplatit bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího (č. účtu: 151500395/0600) a to do data splatnosti uvedeného na faktuře.

Autorská práva

Na veškeré fotografie, dostupné na fotobance ArchFoto.cz se vztahují autorská práva, která náleží autorům fotografií, případně fotobance, zmocněné autory zastupovat. Použití obrazových materiálů je vázáno na zakoupení licence a je určeno licenční smlouvou.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které kupující uvede při objednávce zboží, budou pokládány za důvěrné v souladu se zákonem číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Prodávající se zavazuje, že tyto bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami fotobanky ArchFoto.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

Licenční smlouva

Licenční smlouva uzavřená mezi uživatelem licence, stranou používající snímek na základě této smlouvy a fotobankou ArchFoto.cz (zastoupenou Jiřím Podrazilem, IČO: 14963248, DIČ: CZ6204210320, se sídlem Korunní 129/1740, Praha 3, 130 00):

Uživatel licence akceptuje podmínky použití snímků v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

  1. Fotobanka ArchFoto.cz prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv k nabízeným fotografiím, případně autory fotografií zastupuje. Jednotlivé snímky jsou poskytovány k jednorázovému nevýhradnímu užití, v žádném případě nejsou prodávány. Každé další užití fotografie podléhá nové licenci, která musí mít písemnou formu.
  2. Za každé použití fotografie je uživatel povinen zaplatit fotobance honorář. Odměna za užití fotografií je stanovena výpočtem, při kterém se vychází z formátu fotografie, účelu použití a nákladu. Nezaplatí-li uživatel cenu licence řádně a včas, licence zaniká.
  3. Tato smlouva umožňuje uživateli licence použití snímků v osobních, zákaznických nebo vydavatelských projektech v tištěné nebo elektronické podobě. Uživatel licence musí zajistit, že se snímky nedostanou do rukou třetích stran, které nemají udělenou licenci (netýká se třetí osoby, která je klientem a zakázka je pro ni zpracovávána). V případě porušení licenční smlouvy, např. předání fotografií třetí osobě, je uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši destinásobku ceny licence. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
  4. ArchFoto.cz poskytuje snímek v dané podobě, formátu, rozlišení atd. Fotobanka není odpovědná ani uživateli licence ani žádné další osobě nebo firmě za jakékoliv všeobecné, přímé, nepřímé nebo jiné škody vyplývající jako důsledek užití snímků včetně jakéhokoli nároku na náhradu ušlého zisku.

Kategorie fotografií